PRO VITA ©  LITANIJOS

1601 m. popiežius Klemensas VII patvirtino Visų Šventųjų ir Loreto Marijos litanijas.
Vėliau  Apaštalų Sostas patvirtino viešam naudojimui  Jėzaus Vardo,  Jėzaus Širdies,  Kristaus Kraujo  ir  Šv. Juozapo litanijas.
Visos kitos litanijos, nors ir vietos vyskupų patvirtintos, yra skirtos privačiam naudojimui.


ŠVENČIAUSIOS TREJYBĖS LITANIJA
ŠVENTOSIOS DVASIOS LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA 
ŠVČ. JĖZAUS VEIDO LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS VARDO LITANIJA
ŠVČ. JĖZAUS GALVAI LITANIJA
ŠVČ. KRISTAUS KRAUJO LITANIJA
DIEVO GAILESTINGUMO LITANIJA
KRISTAUS KARALIAUS LITANIJA
KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS –
LITANIJA – 1
KRISTAUS - KUNIGO ir AUKOS –
LITANIJA -2 
JĖZAUS GYVENIMO IR KANČIOS LITANIJA
ŠVČ. SAKRAMENTO LITANIJA


ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS LITANIJA
NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES LITANIJA
SOPULINGOSIOS  DIEVO  MOTINOS  LITANIJA
ŠV. ŠEIMOS LITANIJA
ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, PASLAPTINGOSIOS ROŽĖS, LITANIJA

ŠV. ARKANGELO GABRIELIAUS LITANIJA
ŠV. ARKANGELO RAPOLO LITANIJA
ŠV. ARKANGELO MYKOLO LITANIJA
ŠV. ANGELŲ LITANIJA
ANGELO SARGO LITANIJA


ATSILYGINIMO LITANIJA
ATGAILOS LITANIJA
NUSIŽEMINIMO LITANIJA
ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO PERMALDAVIMO LITANIJA

LIETUVOS ATGAILOS AKTAS (Petro Cidziko)
GEROS MIRTIES LITANIJA


ŠV. ANTANO LITANIJA -1
ŠV. ANTANO LITANIJA-2
ŠV. APAŠTALŲ PILYPO IR JOKŪBO LITANIJA
ŠV. APAŠTALO JUDO TADO LITANIJA
ŠV. APAŠTALO PAULIAUS LITANIJA
ŠV. APAŠTALO TOMO  LITANIJA
ŠV. APAŠTALO BARNABO LITANIJA
ŠV. BENEDIKTO LITANIJA-1
ŠV. BENEDIKTO LITANIJA-2

ŠV. BONAVENTŪRO LITANIJA
ŠV. BRUNONO BONIFACO LITANIJA
ŠV. FAUSTINOS LITANIJA
ŠV. JUOZAPO LITANIJA
ŠV. IGNACO LOJOLOS LITANIJA
Šv. Izidoriaus Artojo litanija
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO LITANIJA
ŠV. JOAKIMO IR ONOS LITANIJA
ŠV. JURGIO LITANIJA
ŠV. JONO BOSKO LITANIJA
ŠV. JONO –PAULIAUS II LITANIJA
ŠV. KAZIMIERO LITANIJA
ŠV. KŪDIKĖLIO JĖZAUS TERESĖS LITANIJA
ŠV. EVANGELISTO LUKO LITANIJA
ŠV. ONOS LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA - 1
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA – 2
ŠV. PRANCIŠKAUS IŠ ASYŽIAUS LITANIJA – 3

ŠV. Rapolo Kalinausko litanija  
ŠV. TOMO AKVINIEČIO LITANIJA
PALAIMINTOJO JURGIO LITANIJA
PALAIMINTOJO MYKOLO GIEDRAIČIO LITANIJA
PALAIMINTOJO TEOFILIO LITANIJA
VISŲ  ŠVENTŲJŲ LITANIJA


ŠV. AGNIETĖS, MERGELĖS IR KANKINĖS LITANIJA
ŠV. ALBERTO DIDŽIOJO LITANIJA
ŠV. ALBINO IŠ ANŽERO LITANIJA
Šv. Alfonso Marijos Liguorio litanija
Šv. Andriejaus Bobolos litanija
ŠV. ANGELOS MERIČI LITANIJA
ŠV. ANTANO ABATO LITANIJA
Šv. Apolonijos litanija
Šv. Augustino litanija
ŠV. AUGUSTINO KENTERBERIEČIO LITANIJA
ŠV. BEATO LITANIJA

ŠV. BENO IŠ MAIZENO LITANIJA
ŠV. BENEDIKTO MAURO LITANIJA
ŠV. BERNARDINO SIENIEČIO LITANIJA
ŠV. BERNARDO MONTENIEČIO LITANIJA
ŠV. BERTOLDO LITANIJA
ŠV. BRIGITOS IŠ KILDARĖS LITANIJA
ŠV. BONIFACO LITANIJA
ŠV. DIEVO JONO LITANIJA
ŠV. DIMFNOS LITANIJA
ŠV. DOMININKO SAVIO LITANIJA
ŠV. EKSPEDITO LITANIJA
Šv. Elžbietos Onos Beili Seton litanija
ŠV. FIDELIO SIGMARINGENIEČIO LITANIJA

ŠV. FOKO IŠ SINOPĖS LITANIJA
ŠV. GABRIELIAUS POSSENTI LITANIJA
Šv. Grigaliaus Didžiojo litanija 
ŠV. JĖZAUS MARIJOS EUGENIJOS LITANIJA
ŠV. JUOZAPINOS BAKHITOS LITANIJA
ŠV. FELIKSO IŠ KANTALICĖS LITANIJA
ŠV. FLORIJONO LITANIJA
ŠV. ABATO FRIDOLINO LITANIJA
ŠV. IGNOTO ANTIOCHIEČIO LITANIJA
ŠV. IRMGARDOS LITANIJA
Šv. Jeronimo  LITANIJA
ŠV. JOANOS ARKIETĖS LITANIJA

ŠV. JOANOS MOLOS LITANIJA
ŠV. JOANOS PRANCIŠKOS ŠANTALIETĖS LITANIJA
ŠV. JONO DIEGO LITANIJA

ŠV. JONO NUO KRYŽIAUS LITANIJA
ŠV. JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO LITANIJA
ŠV. KIRILO IR METODIJAUS LITANIJA
ŠV. KLAUDIJAUS KOLOMBIERO LITANIJA
ŠV. KLEMENSO MARIJOS HOFBAUERIO LITANIJA
ŠV. KLOTILDOS LITANIJA
ŠV. KOLETĖS LITANIJA
ŠV. KOLUMBO LITANIJA
ŠV. KOTRYNOS DREKSEL LITANIJA
Šv. Kotrynos Sienietės litanija
ŠV. KOTRYNOS TEKAKVITOS (TEKAKWITHA) LITANIJA
ŠV. KRYŽIAUS JONO JUOZAPO LITANIJA
ŠV. LAURYNO BRINDIZIEČIO LITANIJA
ŠV. LEOPOLDO BOGDANO MANDIČIAUS LITANIJA
ŠV. LUIZOS DE MARILJAK LITANIJA

ŠV. MARGARITOS IŠ KORTONOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS ALFONSINOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS KRESCENCIJOS LITANIJA
ŠV. MARIJOS MAGDALENOS DE PACI LITANIJA
ŠV. MARTYNO PORESO LITANIJA
ŠV. MATILDOS LITANIJA
ŠV. MEDARDO NOJONIEČIO LITANIJA
ŠV. MIKALOJAUS IŠ FLUE LITANIJA
ŠV. MIKALOJAUS TOLENTINIEČIO LITANIJA
ŠV. MORTOS LITANIJA
ŠV. PANKRATO LITANIJA
ŠV. PANTALEONO LITANIJA
ŠV. PASKALIO BAILONO LITANIJA
ŠV. PELAGIJOS LITANIJA
ŠV. PIJAUS X LITANIJA
ŠV. PILYPO NERIO LITANIJA
ŠV. POLIKARPO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS BORDŽIJOS LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS IR JACINTOS MARTO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS JERONIMO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS PAULIEČIO LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKOS ROMIETĖS LITANIJA
ŠV. PRANCIŠKAUS SALEZO LITANIJA
ŠV. PROKOPO LITANIJA
ŠV. RAFKOS LITANIJA
ŠV. RAIMONDO NONATO LITANIJA
Šv. Roberto Belarmino litanija
ŠV. TEKILDĖS LITANIJA
ŠV. MOTINOS TERESĖS IŠ KALKUTOS LITANIJA
Šv. Tomo Moro litanija
ŠV. UGANDOS KANKINIŲ LITANIJA
ŠV. VAITIEKAUS LITANIJA
ŠV. VALENTINO LITANIJA
ŠV. VALPURGOS LITANIJA
ŠV. VERONIKOS DŽIULIANI LITANIJA
ŠV. VERONO LITANIJA
ŠV. VIKTORO LITANIJA
ŠV. VINCENTO FERERO LITANIJA
ŠV. VITO LITANIJA
ŠV. ZITOS LITANIJA
PALAIMINTOSIOS ELŽBIETOS SANNOS LITANIJA
PALAIMINTOJO JONO MERCO LITANIJA
PALAIMINTOSIOS JUOZAPOS STENMANS (STENMANNS) LITANIJA
PALAIMINTOJO RIČARDO PAMPURI LITANIJA


ŠV. BROLIO ALBERTO CHMIELIOVSKIO LITANIJA
ŠV. JONO IŠ DUKLOS LITANIJA
ŠV. JUOZAPO BILČEVSKIO LITANIJA
ŠV. SIMONO IŠ LIPNICOS LITANIJA

ŠV. STANISLOVO LITANIJA
ŠV. STANISLOVO KAZIMIERAIČIO LITANIJA
ŠV. ZIGMUNDO GORAZDOVSKIO LITANIJA
palaimintosios Anelės Salavos Litanija
PALAIMINTOJO JONO BALICKIO LITANIJA
PAL. MYKOLO SOPOČKOS LITANIJA
PALAIMINTOSIOS MOTINOS MARGARITOS LIUCIJOS LITANIJA
PAL. STEPONO VINCENTO FRELICHOVSKIO LITANIJA
PALAIMINTOSIOS NATALIJOS TULASEVIČ LITANIJA

PALAIMINTOSIOS MOTINOS SOFIJOS ČEKĖS
LITANIJA

PALAIMINTOJO STANISLOVO KUBISTOS LITANIJA
PALAIMINTOJO VLADISLOVO IŠ GELNIOVO LITANIJA
PALAIMINTOJO VYSKUPO VLADISLOVO GORALO LITANIJA

236 LITANIJOS

Puslapį parengė kun. Robertas Skrinskas